Phonics Level 1

จุดเริ่มต้นของการเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง คือต้อง “อ่านคำ” ได้เองเพื่อต่อยอดไป เรื่องสนทนา หรือการเขียนต่อไป

Phonics Level 1A

ฝึกพยัญชนะควบกล้ำของเสียงหน้า
เช่น sh – u – t โดยสระเสียงยังเป็นเสียงสั้น + ตัวสะกด 1 ตัวอยู่ เล่มนี้น้องๆจะได้เรียนคำศัพท์ที่ยาวขึ้น (4-6 ตัวอักษร) เสียงสั้นและตัวสะกดยังเป็นเสียงที่มาจากเล่ม 1A และ 2A

Phonics Level 1B

ฝึกพยัญชนะควบกล้ำของเสียงหน้า
เช่น sh – u – t โดยสระเสียงยังเป็นเสียงสั้น + ตัวสะกด 1 ตัวอยู่ เล่มนี้น้องๆจะได้เรียนคำศัพท์ที่ยาวขึ้น (4-6 ตัวอักษร) เสียงสั้นและตัวสะกดยังเป็นเสียงที่มาจากเล่ม 1A และ 2A

Phonics Level 1C

ฝึกสระเสียงยาว จึงทำให้มีตัวสะกดเยอะขึ้นอย่างน้อย 5 ตัวขึ้นไป เรียนสระที่เพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากน้องๆจะคุ้นเคยกับการออกเสียงพยัญชนะหน้าและหลัง ทั้งแบบเสียงเดี่ยวและแบบหลายเสียงมาอยู่แล้ว ก็จะรู้สึกสนุกกับการ์ตูนที่อ่านได้เยอะขึ้นและมีเนื้อหาให้ติดตามเยอะขึ้น

Example of a Lesson